Προηγούμενη γνωστοποίηση συγκέντρωσης (Υπόθεση M.8198 — Alliance Automotive Group / FPS Distribution) (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)