Регламент (ЕС) 2016/1785 на Комисията от 7 октомври 2016 година за изменение на приложения II и III към Регламент (ЕО) № 396/2005 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на максимално допустимите граници на остатъчни вещества от цимоксанил, фосфан и метални фосфиди и натриев 5-нитрогвайаколат, натриев о-нитрофенолат и натриев p-нитрофенолат във или върху определени продукти (Текст от значение за ЕИП)$