Писмен въпрос E-1260/08 зададен от Proinsias De Rossa (PSE) на Комисията. Изискване за водене на регистър на Директивата за опасните отпадъци и Ирландия