Решение (EС, Евратом) 2016/1147 на Съвета от 12 юли 2016 година за назначаване на член, предложен от Кралство Белгия, в Европейския икономически и социален комитет