Nariadenie Komisie (ES) č. 1000/98 z 13. mája 1998, ktorým sa menia a dopĺňajú prílohy I a II nariadenia Rady (EHS) č. 2377/90 ustanovujúceho postup spoločenstva pri určení maximálnych hraníc rezíduí veterinárnych liečiv v potravinách živočíšneho pôvoduText s významom pre EHP