Komisijas Regula (EK) Nr. 1000/98 (1998. gada 13. maijs), ar ko groza I un II pielikumu Padomes Regulai (EEK) Nr. 2377/90, ar ko nosaka Kopienas procedūru veterināro zāļu maksimāli pieļaujamo atlieku daudzumu noteikšanai dzīvnieku izcelsmes pārtikas produktosDokuments attiecas uz EEZ