Komission asetus (EY) N:o 1000/98, annettu 13 päivänä toukokuuta 1998, yhteisön menettelystä eläinlääkejäämien enimmäismäärien vahvistamiseksi eläinperäisissä elintarvikkeissa annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2377/90 liitteen I ja II muuttamisesta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)