Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1000/98 της Επιτροπής της 13ης Μαΐου 1998 σχετικά με την τροποποίηση των παραρτημάτων Ι και ΙΙ του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2377/90 του Συμβουλίου για τη θέσπιση κοινοτικής διαδικασίας για τον καθορισμό των ανώτατων ορίων καταλοίπων κτηνιατρικών φαρμάκων στα τρόφιμα ζωικής προέλευσης (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)