Регламент (ЕС) 2016/26 на Комисията от 13 януари 2016 година за изменение на приложение XVII към Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH) по отношение на нонилфенолетоксилати (Текст от значение за ЕИП)