Становище на Консултативния комитет по ограничителни споразумения и господстващо положение, дадено на заседанието му от 27 април 2016 г., относно проекторешение по дело COMP/M.7612 Hutchison 3G UK/Telefónica UK — Докладчик: Швеция