Писмен въпрос E-001135/11 Andreas Mölzer (NI) до Комисията. Непостигане на целите на ЕС за биоенергия