Решение на Съвета от 24 юли 2006 година за подписване от Европейската общност на Протокола срещу незаконния трафик на мигранти по суша, море и въздух, който допълва Конвенцията на ООН срещу транснационалната организирана престъпност относно разпоредбите на Протокола, доколкото те попадат в обхвата на част III, дял IV от Договора за създаване на Европейската общност PROPCELEX