Дело T-169/13: Решение на Общия съд от 2 февруари 2016 г. — Benelli Q. J./СХВП — Demharter (MOTO B) (Марка на Общността — Производство по възражение — Заявка за фигуративна марка на Общността „MOTO B“ — Нерегистрирани по-ранни национални фигуративни марки „MOTOBI“ — Относително основание за отказ — Доказване на известността на нерегистрираните по-ранни марки — Член 8, параграф 2, буква в) от Регламент (ЕО) № 207/2009 — Член 6 първо от Парижката конвенция — Доказателства в подкрепа на възражението, представени след изтичане на определения срок — Невземане предвид — Правомощие за преценка на апелативния състав — Разпоредба в обратен смисъл — Обстоятелства, които не допускат вземането предвид на допълнителни или допълващи доказателства — Член 76, параграф 2 от Регламент № 207/2009 — Правила 19 и 20 от Регламент (ЕО) № 2868/95 — Правило 50, параграф 1, трета алинея от Регламент № 2868/95 — Член 75, първо изречение от Регламент № 207/2009 — Задължение за мотивиране)