PROPCELEX Решение на Комисията от 24 август 2006 година за изменение на Решение 2003/56/ЕО относно здравните сертификати за внос на живи животни и животински продукти от Нова Зеландия (нотифицирано под номер С(2006) 3708)Текст от значение за ЕИП.