Решение на Съда (трети състав) от 14 януари 2016 г. Решение на Съда (трети състав) от 14 януари 2016 г.#Vodafone GmbH срещу Bundesrepublik Deutschland.#Преюдициално запитване, отправено от Bundesverwaltungsgericht.#Преюдициално запитване — Обща регулаторна рамка за електронните съобщителни мрежи и услуги — Директива 2002/21/ЕО — Член 7, параграф 3 — Процедура по консолидиране на вътрешния пазар на електронните съобщения — Директива 2002/19/ЕО — Членове 8 и 13 — Оператор, определен като притежаващ значителна пазарна сила — Задължения, наложени от националните регулаторни органи — Ценови контрол и задължения във връзка със системата за отчитане на разходите — Одобряване на цени за терминиране на повиквания в мобилна мрежа.#Дело C-395/14.