Определение на Съда (десети състав) от 18 февруари 2016 г.#Ovidiu Rîpanu срещу Compania Națională « Loteria Română ».#Преюдициално запитване, отправено от Curtea de Apel Bacău.#Преюдициално запитване — Член 53, параграф 2 от Процедурния правилник на Съда — Харта на основните права на Европейския съюз — Право на справедлив съдебен процес — Решение на конституционен съд — Задължителна сила — Публикуване в държавния вестник на съответната държава членка — Липса на суспензивно действие между обявяването и публикуването — Прилагане на правото на Съюза — Липса — Явна липса на компетентност на Съда.#Дело C-407/15. Определение на Съда (десети състав) от 18 февруари 2016 г.