Turner/Комисия Заключение на генералния адвокат VerLoren van Themaat представено на15 ноември 1984 г. # Mariette Turner срещу Комисия на Европейските общности. # Атестационна оценка. # Дело 263/83. TITJUR