Съобщение на Комисията Публикуване на общия брой квоти в обращение през 2019 година за целите на резерва за стабилност на пазара в рамките на схемата на ЕС за търговия с емисии, въведена с Директива 2003/87/ЕО 2020/C 164/05