TITJUR Решение на Съда (втори състав) от 14 септември 2004 г. # Комисия на Европейските общности срещу Кралство Испания. # Неизпълнение на задължения от държава-членка - Директиви 89/655/ЕИО и 95/63/ЕО. # Дело C-168/03. Комисия/Испания