Регламент (ЕО) № 956/97 на Комисията от 29 май 1997 година за определяне на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 2201/96 на Съвета по отношение на специфичните мерки, приложими към преработените аспержи$