Комисия/Италия Заключение на генералния адвокат Cruz Vilaça представено на22 октомври 1987 г. # Комисия на Европейските общности срещу Италианска република. # Дело 63/86. TITJUR