Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 65/97 av den 4 oktober 1997 om ändring av bilaga II (Tekniska föreskrifter, standarder, provning och certifiering) till EES-avtalet