EEZ Apvienotās komitejas Lēmums Nr. 65/97 (1997. gada 4. oktobris), ar ko groza Eiropas Ekonomikas zonas līguma II pielikumu (Tehniskie noteikumi, standarti, testēšana un sertifikācija)