Απόφαση της Μεικτής Επιτροπής του ΕΟΧ αριθ. 65/97 της 4ης Οκτωβρίου 1997 για την τροποποίηση του παραρτήματος ΙΙ (Τεχνικοί κανόνες, πρότυπα, δοκιμές και πιστοποίηση) της συμφωνίας για τον ΕΟΧ