Proteome/OHMI (BIOKNOWLEDGE) TITJUR Решение на Първоинстанционния съд (трети състав) от 19 януари 2005 г. # Proteome Inc. срещу Служба за хармонизация във вътрешния пазар (марки и дизайни) (СХВП). # Марка на Общността - Абсолютни основания за отказ. # Дело T-387/03.