Писмен въпрос E-008471/11 Kartika Tamara Liotard (GUE/NGL) до Комисията. Експлозия в ядрения обект Маркул (FR)