/* */

C/2016/4628 Поправка на Регламент (ЕС) № 1019/2013 на Комисията от 23 октомври 2013 година за изменение на приложение I към Регламент (ЕО) № 2073/2005 по отношение на хистамин в рибните продукти (ОВ L 282, 24.10.2013 г.)