Заключение на генералния адвокат Mengozzi представено на24 май 2007 г. # Freeport plc срещу Olle Arnoldsson. # Искане за преюдициално заключение: Högsta domstolen - Швеция. # Регламент (ЕО) № 44/2001 - Член 6, точка 1 - Специална компетентност - Множество ответници - Юридически основания на претенциите - Злоупотреба - Вероятност да бъде приет за разглеждане иск, предявен пред съдилищата на държавата, където се намира местоживеенето на един от ответниците. # Дело C-98/06. TITJUR Freeport