2010/309/ЕС: Решение на Комисията от 3 юни 2010 година за изменение на Решение 2008/721/ЕО по отношение на обезщетенията, плащани на членовете на научните комитети и експертите в областта на безопасността на потребителите, общественото здраве и околната среда