Заключение на генералния адвокат Jacobs представено на20 януари 2005 г. # Кралство Испания срещу Комисия на Европейските общности. # ФЕОГА - Клиринг на годишни счетоводни сметки. # Дело C-287/02. TITJUR Испания/Комисия