Писмен въпрос E-5635/06 зададен от Elisabeth Schroedter (Verts/ALE), Cem Özdemir (Verts/ALE) и Hiltrud Breyer (Verts/ALE) на Комисията. Транспониране на директиви на ЕС против дискриминацията