Регламент № 474/67/EИО на Комисията от 21 август 1967 година относно предварителното фиксиране на възстановяването при износ за ориз и натрошен ориз