Нотификация от Румъния съгласно член 10, параграф 2 от Директива 2009/72/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно общите правила за вътрешния пазар на електроенергия (Директива за електроенергията) във връзка с определянето на Compania Națională de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica“ — S.A. за оператор на преносна система в Румъния