TITJUR Pressler-Hoeft/Сметна палата Решение на Съда (първи състав) от 4 февруари 1987 г. # Horst Pressler-Hoeft срещу Сметна палата на Европейските общности. # Дело 302/85.