PROPCELEX Решение на Комисията от 27 март 2006 година за изменение на приложение II към Решение 79/542/ЕИО на Съвета по отношение районирането на Аржентина и образците на сертификати за внос на прясно говеждо месо от Бразилия (нотифицирано под номер C(2006) 896)Текст от значение за ЕИП.