Дело C-134/15: Решение на Съда (втори състав) от 30 юни 2016 г. (преюдициално запитване от Sächsisches Oberverwaltungsgericht — Германия) — Lidl GmbH & Co. KG/Freistaat Sachsen (Преюдициално запитване — Регламент (ЕО) № 543/2008 — Селско стопанство — Обща организация на пазарите — Стандарти за предлагане на пазара — Предварително опаковано прясно месо от домашни птици — Задължение върху опаковката или върху прикрепен към нея етикет да се посочват общата цена и цената на единица тегло — Харта на основните права на Европейския съюз — Член 16 — Свобода на стопанската инициатива — Пропорционалност — Член 40, параграф 2, втора алинея, ДФЕС — Недопускане на дискриминация)