Komission asetus (EY) N:o 1564/2001, annettu 31 päivänä heinäkuuta 2001, asetuksen (EY) N:o 562/2000 muuttamisesta eräiden interventiolihan palojen tyhjiöpakkaamisen osalta ja asetuksen (EY) N:o 1209/2001 oikaisemisesta