Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1564/2001 της Επιτροπής, της 31ης Ιουλίου 2001, για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 562/2000 όσον αφορά τη συσκευασία εν κενώ ορισμένων τεμαχίων βοείου κρέατος παρέμβασης και για διόρθωση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1209/2001