Απόφαση (ΕΕ) 2016/1549 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της 28ης Απριλίου 2016, σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών για το οικονομικό έτος 2014