Дело C-301/14: Решение на Съда (четвърти състав) от 3 декември 2015 г. (преюдициално запитване от Bundesverwaltungsgericht — Германия) — Pfotenhilfe-Ungarn e.V./Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume des Landes Schleswig-Holstein (Преюдициално запитване — Регламент (ЕО) № 1/2005 — Член 1, параграф 5 — Защита на животните по време на транспортиране — Транспортиране на бездомни кучета от една държава членка в друга, извършено от организация за защита на животните — Понятие „икономическа дейност“ — Директива 90/425/ЕИО — Член 12 — Понятие „търговец, участващ в търговията в рамките на Общността“)