Дело C-397/14: Решение на Съда (втори състав) от 14 април 2016 г. (преюдициално запитване от Sąd Najwyższy — Pologne) — Polkomtel sp. z o.o./Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej (Преюдициално запитване — Eлектронни съобщителни мрежи и услуги — Директива 2002/22/ЕО — Член 28 — Негеографски номера — Достъп на крайните потребители, пребиваващи в държавата членка на оператора на услугите при използване на негеографски номера — Директива 2002/19/ЕО — Членове 5, 8 и 13 — Правомощия и отговорности на националните регулаторни органи във връзка с достъпа и взаимосвързаността — Налагане, промяна или оттегляне на задължения — Налагане на задължения на предприятията, контролиращи достъпа на крайните потребители — Ценови контрол — Предприятие, което не притежава значителна пазарна сила — Директива 2002/21/ЕО — Решаване на спорове между предприятия — Решение на националния регулаторен орган, определящо условията на сътрудничество и тарифите за услугите между предприятия)