Решение на Съда (пети състав) от 5 февруари 2004 г. Решение на Съда (пети състав) от 5 февруари 2004 г.#Gustav Schneider срещу Bundesminister für Justiz.#Искане за преюдициално заключение: Verwaltungsgerichtshof - Австрия.#Директива 76/207/ЕИО - Равно третиране на мъжете и жените - недопустимост.#Дело C-380/01.