Ανακοίνωση της Επιτροπής στο πλαίσιο της εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 305/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση εναρμονισμένων όρων εμπορίας προϊόντων του τομέα των δομικών κατασκευών και για την κατάργηση της οδηγίας 89/106/ΕΟΚ (Δημοσίευση τίτλων και στοιχείων αναφοράς εναρμονισμένων προτύπων βάσει της ενωσιακής νομοθεσίας εναρμόνισης) Οι διατάξεις του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 305/2011 υπερισχύουν οποιωνδήποτε διατάξεων για τα εναρμονισμένα πρότυπαΚείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ.