Sdělení Komise v rámci provádění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh a kterým se zrušuje směrnice Rady 89/106/EHS (Zveřejnění názvů a odkazů harmonizovaných norem v rámci harmonizačního právního předpisu Unie) Ustanovení nařízení (EU) č. 305/2011 mají přednost před veškerými protichůdnými ustanoveními harmonizovaných norem.Text s významem pro EHP.