PROPCELEX Регламент (ЕОВС, ЕИО, ЕВРАТОМ) № 4064/88 на Комисията от 21 декември 1988 година за определяне на разпоредби за прилагане на член 46а от Условията за работа на персонала на Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд