Zaak T-628/15: Arrest van het Gerecht van 7 november 2017 — Frame/EUIPO — Bianca-Moden (BiancalunA) [„Uniemerk — Oppositieprocedure — Aanvraag voor Uniebeeldmerk BiancalunA — Afwijzing — Ouder nationaal beeldmerk bianca — Relatieve weigeringsgrond — Geen verwarringsgevaar — Dezelfde waren — Overeenstemmende tekens — Artikel 8, lid 1, onder b), van verordening (EG) nr. 207/2009 [thans artikel 8, lid 1, onder b), van verordening (EU) 2017/1001]”]