C/2016/4618 Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1212 на Комисията от 25 юли 2016 година за определяне на технически стандарти за изпълнение по отношение на стандартните процедури и формуляри за предоставяне на информация в съответствие с Директива 2009/65/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (Текст от значение за ЕИП)