Εκτελεστική απόφαση της Επιτροπής, της 7ης Αυγούστου 2017, για τη δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης του ενιαίου εγγράφου που αναφέρεται στο άρθρο 94 παράγραφος 1 στοιχείο δ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, καθώς και των στοιχείων της δημοσίευσης των προδιαγραφών ονομασίας του αμπελοοινικού τομέα [La Clape (ΠΟΠ)]$