Rezolucja Parlamentu Europejskiego (UE) 2016/1598 z dnia 28 kwietnia 2016 r. zawierająca uwagi stanowiące integralną część decyzji w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Wspólnego Przedsiębiorstwa ARTEMIS za rok budżetowy 2014