Законодателна резолюция на Европейския парламент от 19 юни 2007 г. по предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно кормилната уредба на колесните селскостопански или горски трактори (кодифицирана версия) (COM(2006)0670 - C6-0404/2006 - 2006/0225(COD))